GrafTax

GrafTax

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkową, kadrową i płacową firm prowadzoną zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym oraz gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W szczegółowym zakresie usług obsługi firm znajdują się:

KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów
 • raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • kontakt z organami podatkowymi.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • sporządzenie bazy danych,
 • prowadzenie KPIR na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub straty z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów
 • raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • kontakt z organami podatkowymi.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • sporządzenie bazy danych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości przychodów z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów
 • raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • kontakt z organami podatkowymi.

Prowadzenie rejestrów VAT

Sporządzanie biznesplanów, analiz finansowych, informacji i innych raportów.

KADRY i PŁACE

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 • usługi BHP

Kontakt

biuro@galeriakielczowska.pl
ul.Kiełczowska 70
51-354 Wrocław
Sprawdź jak dojechać